Skip til primært indhold

Amputationsundersøgelse i Region Syddanmark

Region Syddanmark undersøger i efteråret 2022 en række patientjournaler på baggrund af en ny analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der viser store regionale forskelle på antallet af benamputationer.

Region Syddanmark har haft et stabilt niveau i antallet af amputationer siden 2016, men en undersøgelse fra RKKP viser, at der fra 2019 er store regionale forskelle på antallet af benamputationer og på antallet af amputationsforebyggende operationer.

Fra 2019 og frem har Region Hovedstaden og Region Nordjylland formået at sænke antallet af amputationer. Derfor har Region Syddanmark undersøgt udvalgte patientjournaler fra 2019-maj 2022, hvor patienten ikke er blevet tilset af en karkirurg inden for 12 måneder før amputationen, for at sikre at patienterne har fået den rette behandling. 

Journalgennemgang 2019-2022

I august 2022 satte Region Syddanmark gang i en journalgennemgang for at undersøge, hvorvidt patienterne har modtaget den rette behandling. Undersøgelsen har set nærmere på 187 patientjournaler fra 2019 til 2022. Af dem er der 114, hvor patienten ikke var blevet tilset eller vurderet af en karkirurg inden for de seneste 12 måneder før amputationen af hofte, lår, knæ eller underben.

Journalgennemgangen er foretaget i henhold til en manual, der er udarbejdet i fællesskab mellem eksperter fra Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Resultatet af regionens undersøgelse viser, at 11 patienter skal have brev med klagevejledning, da de muligvis kan få erstatning for deres behandling. Erstatningssagerne sagsbehandles af Patienterstatningen. Derudover skal to patienter, der er blevet tilset af en karkirurg, men hvor der i tilgængelige oplysninger er der tvivl om, hvorvidt patienterne burde have været henvist tidligere, og om amputation herved ville kunne have været undgået, også have brev.

De nulevende patienter vil nu modtage brev med vejledning til at klage eller søge erstatning fra regionen, mens regionen via skifteretten vil kontakte boet efter afdøde patienter. 

Udvidet journalgennemgang 2013-2022

Regionen har på baggrund af de 11 sager i journalgennemgangen besluttet at udvide undersøgelsen, så den samlet går ti år tilbage og undersøger alle forløb, hvor patienter har fået amputeret hofte, lår, knæ eller underben. Undersøgelsen udvides for at give patienter og pårørende vished om, hvorvidt der kan være sket fejl i deres forløb, der kunne have forhindret deres amputation.

Regionen vil hurtigst muligt sætte gang i den udvidede undersøgelse. Rammerne for undersøgelsen, samt hvordan berørte borgere og patienter skal forholde sig, vil blive meldt ud her på regionens hjemmeside og i medierne, så snart det er muligt.

Region Syddanmark sendte i august brev ud til alle, som har fået foretaget en amputation siden 2016, med orientering om klagemuligheder og 2019-2022-journalgennemgangen. Regionen vil, i forbindelse med den udvidede undersøgelse, sende breve ud med information til de patienter, der har fået foretaget en amputation fra 2013 til 2015 og kan blive berørt af den udvidede undersøgelses resultater.

Du kan læse den pressemeddelelse, regionen har sendt ud om den udvidede journalgennemgang i nyhedsarkivet. 

Du kan læse den afrapporteringsrapport, der er blevet udarbejdet over journalgennemgangen fra 2019-2022 her.

Du kan se de breve, regionen har sendt ud til tidligere amputationspatienter om den første journalgennemgang (Efterår 2022) og den udvidede undersøgelse (December 2022) herunder: 

 

Udsendte patientbreve

Kære patient

Vi sender dette brev til dig, fordi du har fået foretaget en amputation af dit ben eller underben i Region Syddanmark. Alle patienter, der har fået foretaget en amputation siden 2016, modtager dette brev.

Vi sender brevet, da der for tiden bliver sat stort fokus på amputationer i medierne. Det skyldes en ny undersøgelse for 2016-2021, der viser, at der er forskelle på, hvor mange amputationer der bliver foretaget i de forskelige regioner.

På trods af forskellene er der på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der er foretaget unødvendige amputationer på sygehusene i Region Syddanmark.

Region Syddanmark gennemgår amputationer

Vi har dog i Region Syddanmark taget initiativ til at gennemgå en række amputationer. Det gør vi for at være helt sikre på, at vi har inddraget de relevante specialister undervejs og dermed givet den rette behandling.

I første omgang gennemgår vi journaler for en mindre gruppe patienter. Det drejer sig om patienter, der ikke er blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som er blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til i dag. Det er nemlig inden for de seneste 3 år, at forskellene mellem regionerne er blevet stor.

Hvis gennemgangen – mod forventning – viser, at vi ikke har givet den rette behandling, kontakter vi de berørte patienter.

Hvis vi ikke har givet den rette behandling, vil vi tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og afklare, om undersøgelsen skal udvides. I så fald kontakter vi også her de berørte patienter.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, som du fik foretaget din amputation på. Du kan ringe på følgende numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus – telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag 08.00-14.00
 • Sygehus Lillebælt – telefon: 76 36 23 27, tirsdag-fredag 9.00-14.00
 • Sygehus Sønderjylland – telefon 79 97 61 56, alle hverdage 8.00-15.00
 • Sydvestjysk Sygehus – telefon 79 18 21 26, alle hverdage 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Som det fremgår ovenfor, bliver du kontaktet, hvis gennemgangen viser, at du ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning.

Hvis du allerede nu mener, at du er påført en patientskade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning ved Patienterstatningen på www.pebl.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

Kære patient

Vi har tidligere skrevet til dig og orienteret om, at Region Syddanmark havde taget initiativ til at gennemgå en række forløb, der førte til amputation af hofte, lår, knæ eller underben. Gennemgangen
skulle afdække, om de relevante specialister i tilstrækkeligt omfang blev inddraget i behandlingsforløbet.

Vi har gennemgået journaler for patienter, der ikke blev tilset af en karkirurg før amputationen, og som
var blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til 2022. Vi har gennemgået journaler fra 2019-2022,
fordi der siden 2019 har været forskel på antallet af benamputationer på tværs af regionerne.

Resultat af undersøgelsen fra 2019-2022

Vi har nu gennemført undersøgelsen og fundet 11 patientforløb, hvor vi anbefaler patienterne at søge
om erstatning hos Patienterstatningen. Det gør vi, da vi vurderer, at patienten muligvis kunne have
haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.

Ud af de 11 patientforløb vil nulevende patienter og pårørende til afdøde patienter modtage brev fra
regionen med vejledning til at klage eller søge erstatning. De vil også vil blive kontaktet direkte af en
læge fra det sygehus, hvor amputationen blev foretaget.

Undersøgelsen udvides

På baggrund af resultatet af journalgennemgangen har Region Syddanmark besluttet at udvide undersøgelsen til perioden 2013-2022 for alle patientforløb, der endte med amputation af hofte, lår, knæ
eller underben. Det gælder også forløb, hvor en karkirurg var inddraget inden for de seneste 12 måneder, før amputationen blev foretaget. Forløb, hvor amputation skyldtes cancer eller et traume, bliver
ikke undersøgt, da amputation i disse tilfælde ikke kunne undgås ved en behandling, der forbedrer
kredsløbet.

Undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, så alle berørte kan få afklaret om deres forløb kunne
have været anderledes.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, hvor du fik foretaget din amputation. Du kan ringe på følgende
numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag, kl. 08.00-14.00.
 • Sygehus Lillebælt: telefon 76 36 23 27, tirsdag-fredag, kl. 9.00-14.00.
 • Sygehus Sønderjylland: telefon 79 97 61 56, alle hverdage, kl. 8.00-15.00.
 • Sydvestjysk Sygehus: telefon 79 18 21 26, alle hverdage kl. 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Du bliver kontaktet, hvis den udvidede undersøgelse viser, at du måske ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning. Hvis du allerede nu mener, at du
er påført en skade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning
ved Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for
Patientklager. Klager kan rettes til Styrelsen for Patientklager via den digitale selvbetjeningsløsning på
www.borger.dk under ”Sundhed og Sygdom”, > "Klage over sundhedsvæsenet", > "Klage over sundhedsfaglig behandling".

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

Kære patient

Vi kontakter dig, fordi du har fået foretaget en amputation af dit ben eller underben i Region Syddanmark i perioden 2013-2015. Patienter, der har fået foretaget amputation senere end 2015 har tidligere
modtaget et lignende brev.

Region Syddanmark tog i august 2022 initiativ til at gennemgå en række forløb, der førte til amputation
af hofte, lår, knæ eller underben. Gennemgangen skulle afdække om de relevante specialister i tilstrækkeligt omfang blev inddraget i behandlingsforløbet.

Undersøgelsen omfattede journaler for patienter, der ikke var blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som var blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til 2022. Vi har gennemgået journaler
fra 2019-2022, fordi der siden 2019 har været forskel på antallet af benamputationer på tværs af regionerne.

Resultat af undersøgelsen fra 2019-2022

Vi har nu gennemført undersøgelsen og fundet 11 patientforløb, hvor vi anbefaler patienterne at søge
om erstatning hos Patienterstatningen. Det gør vi, da vi vurderer, at patienten muligvis kunne have
haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.

Undersøgelsen udvides

På baggrund af resultatet af journalgennemgangen har Region Syddanmark besluttet at udvide undersøgelsen til perioden 2013-2022 for alle patientforløb, der endte med amputation af hofte, lår, knæ
eller underben. Det gælder også forløb, hvor en karkirurg var inddraget inden for de seneste 12 måneder, før amputationen blev foretaget.

Forløb, hvor amputation skyldtes cancer eller et traume, bliver ikke undersøgt, da amputation i disse
tilfælde ikke kunne undgås ved en behandling, der forbedrer kredsløbet.
Undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, så alle berørte kan få afklaret om deres forløb kunne
have været anderledes.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, hvor du fik foretaget din amputation. Du kan ringe på følgende
numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag, kl. 08.00-14.00.
 • Sygehus Lillebælt: telefon 76 36 23 27, tirsdag-fredag, kl. 9.00-14.00.
 • Sygehus Sønderjylland: telefon 79 97 61 56, alle hverdage, kl. 8.00-15.00.
 • Sydvestjysk Sygehus: telefon 79 18 21 26, alle hverdage kl. 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Du bliver kontaktet, hvis den udvidede undersøgelse viser, at du måske ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning. Hvis du allerede nu mener, at du
er påført en skade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning
ved Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for
Patientklager. Klager kan rettes til Styrelsen for Patientklager via den digitale selvbetjeningsløsning på
www.borger.dk under ”Sundhed og Sygdom”, > "Klage over sundhedsvæsenet", > "Klage over sundhedsfaglig behandling".

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

APPFWU01V