Skip til primært indhold

Cirkulær økonomi

Væksten i verdensøkonomien og den voksende befolkning medfører øget global efterspørgsel og en stigning i verdens ressourceforbrug og dermed en øget klima- og miljøbelastning. Én løsning er omstilling til cirkulær økonomi, der bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Danmark er et af de lande i verden, der belaster kloden mest pr. indbygger, og det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger (Eurostat, 2018). Danskernes forbrug er altså langt fra bæredygtigt. Det er en udfordring. En løsninger hertil er omstilling til en cirkulær økonomi, hvor produktion og forbrug tænkes ind i et kredsløb, så ingen ressourcer går tabt og materialerne beholder deres værdi længst muligt. Skal en omstilling til cirkulær økonomi lykkes, er det nødvendigt, at der både er en produktion og et marked for cirkulære produkter og løsninger. Det kræver tekniske løsninger, men også ændring af adfærd og kultur overalt i det danske samfund.

Øget indsats inden for cirkulær økonomi

I Region Syddanmark har vi et overordnet mål om at forbrug og produktion i Syddanmark er baseret på cirkulær økonomi i 2050. Målet er ambitiøst og det vil kræve samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder og andre interessenter. Region Syddanmark ønsker via partnerskaber og samarbejde at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd, udvikle og afprøve cirkulære løsninger samt opbygge viden, kompetencer og danne netværk med henblik på at anvende cirkulære løsninger. Region Syddanmark har derfor involveret sig i en række projekter, der skal være med til at fremme den cirkulære økonomi.  

I ”Borgersamling Bæredygtigt Forbrug” skal 66 borgere fra Region Syddanmark og Region Hovedstaden mødes i en borgersamling for at udvikle en vision for en fremtid med bæredygtigt forbrug. De skal også komme med konkrete anbefalinger til politiske tiltag, der kan være med til at realisere visionen.  

Danskerne skal forbruge mindre

Baggrunden for projektet er, at danskerne forbruger flere naturressourcer, end kloden kan holde til. Danmarks forbrug krævede i 2018 indvinding af godt 23 tons naturressourcer pr. person, mens det tilsvarende EU-gennemsnit var ca. 15 tons. Med det store ressourceforbrug følger en betydelig klimabelastning.

Hvad er en borgersamling?

En borgersamling er et demokratiformat, hvor helt almindelige borgere arbejder med en række temaer og mulige løsninger på et komplekst, samfundsmæssigt spørgsmål.

Deltagerne findes gennem en repræsentativ udvælgelsesproces, der tager højde for en række udvalgte parametre såsom køn, alder, uddannelse og bopæl.

En fremtid med bæredygtigt forbrug

I projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er der planlagt fem-seks samlinger i perioden 2022-2023. På samlingerne får deltagerne viden fra eksperter og input fra andre borgere og interessenter, og på den baggrund skal de udvikle en vision for en fremtid med bæredygtigt forbrug.

Borgersamlingens vision og anbefalinger vil blive videreformidlet til regionsrådene i Region Syddanmark og Region Hovedstaden og til kommunalbestyrelserne i Vejle, Rudersdal og Frederiksberg kommuner.

Herefter er det op til politikerne at sætte konkrete pilotprojekter i gang på baggrund af anbefalingerne fra borgersamlingen. Pilotprojekterne kan både være lokale, regionale og nationale, og de kan sættes i gang af én eller flere parter. En del af projektets budget er øremærket til pilotprojekter. Projektet afsluttes i 2026.

Regioner og kommuner står bag projektet

Projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug starter i 2022 og udføres i samarbejde med Region Hovedstaden samt Vejle, Rudersdal og Frederiksberg kommuner og faciliteres af We Do Democracy.

Du kan læse mere om projektet her: https://baeredygtigtforbrug.borgersamling.dk/da-DK/ 

Circular Economy Beyond Waste

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er et delprojekt i det større EU-Life IP-projekt ”Circular Economy Beyond Waste”, som skal bidrage til at implementere den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. 39 partnere bestående af kommuner, regioner, miljøstyrelsen, affaldsselskaber og virksomheder deltager i ”Circular Economy Beyond Waste”, der er bygget op omkring 29 delprojekter, hvoraf Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er ét af dem.

”Circular Economy Beyond Waste” løber fra 2022 til 2029, har et budget på 125 mio. kr. og ledes af Region Midtjylland.

CE Beyond Waste logoEU Life logoLogo Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Formålet med Netværk for offentligt bæredygtigt byggeri er at fremme bæredygtigt byggeri, herunder også omstilling til mere cirkulær økonomi. Det skal primært ske gennem en styrkelse af kompetencer og anvendelse af værktøjer og erfaringsudveksling hos de kommunale og regionale bygherrer, så implementering gøres nemmere og gevinsterne ved bæredygtigt byggeri bliver tydelige. I netværket kan deltagerne sparre med hinanden om konkrete problemstillinger og udfordringer, som de oplever til dagligt i forbindelse med arbejdet inden for bæredygtigt byggeri.

Netværket ledes i et ligeværdigt samarbejde mellem Region Syddanmark og WE BUILD DENMARK, der er den nationale erhvervsklynge for byggeri og anlæg.

Målgruppen for netværket er ansatte i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, som til dagligt arbejder med nybyggeri, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter. Andre mulige partnere, som kunne have interesse i deltagelse i netværket, er også velkommen.

Hvis du vil vide mere om netværket, så kontakt:

Nynne Wilhelmsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


24988383

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Andre indsatsområder inden for cirkulær økonomi

Region Syddanmark tager hånd om klima og ressourcer ved at arbejde aktivt for at reducere udledningen af klimagasser. Derfor understøtter regionen også en bæredygtig omstilling af vores råstofforvaltning og arbejder aktivt med at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd, bl.a. gennem pilotprojekter på ungdomsuddannelserne. Regionen tænker også principperne for den cirkulære økonomi ind i egen drift, byggerier og indkøb.

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for cirkulær økonomi, så kontakt: 

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Nynne Wilhelmsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


24988383
APPFWU02V