Skip til primært indhold

Procedure når solcellepaneler ønskes demonteret

Nedenstående berører kun solcelleanlæg opsat på sygehustagene af Energi Midt (nu Eniig) i perioden 2012-13.

Som udgangspunkt må solcellepaneler ikke flyttes, antallet af solcellepaneler ikke reduceres og der må ikke etableres væsentlige skyggegivere, da der er indgået ydelsesgarantier med leverandøren Energi Midt (nu Eniig) og driftsselskabet Caverion.

Det kan dog alligevel komme på tale, såfremt der ligger en politisk beslutning til grund for en
byggeopgave eller en ombygning, der nødvendiggør flytning eller midlertidig demontage. I dette tilfælde skal det tilstræbes, at solcellepaneler genmonteres hurtigst muligt, eventuelt på en anden egnet bygning, så anlæggets ydelse oppebæres og produktionstabet minimeres.

I december 2018 ophørte Eniig imidlertid med forretningsområdet ”Solenergi” og har ved e-mail af 19. december 2018 meddelt Region Syddanmark følgende:

”Da vi ikke længere er i stand til at udføre anlægsændringer, stiller vi derfor ikke længere krav om at anlægsændringer udføres af Eniig. 

Såfremt arbejdet udføres i samme standard som den oprindelige installation og under de nødvendige autorisationer, vil anlægsændringer ikke påvirke el-produktionsgarantien. Alle ændringer, frakobling af hele eller dele af solcelleanlægget m.m. skal som hidtil kunne dokumenteres til brug i forbindelse med en eventuel reklamation. Eventuelle krav mod Eniig’s garanti foretages via vores hjemmeside”.

Caverion har i forvejen en drift- og serviceaftale på solcelleanlæggene, og har derfor et indgående kendskab til anlæggenes opbygning. Derfor anbefales det at indhente tilbud hos Caverion i tilfælde af planlagte ændringer på anlæggene.

Kontaktperson er driftsanalytiker Morten Nielsen, morten.nielsen1@caverion.com, tlf. 41 72 42 71.

På grund af valgfriheden erstattes Eniig derfor med ”montøren” i det følgende.

Følgende procedure skal følges til og med år 2038 og så længe der er ydelsesgaranti på anlæggene:

Alle omkostninger i forbindelse anlægsændringer betales af den pågældende institution eller det projekt der nødvendiggør ændringerne.

1. Norconsult Danmark skal kontaktes ved arbejder af ovenstående art, vurdere behov for flytning og genplacering af de berørte solcellepaneler og anvise en løsning.

Kontakt Norconsult, att. Martha Quistgaard Martha.Quistgaard@norconsult.com, tlf. 25 40 70 49.

2. Montøren skal forestå detailplanlægning, demontage og genmontage af solcellepaneler.

For at minimere produktionstabet skal genmontage foregå så hurtigt som muligt. Montøren aftaler midlertidig opbevaring af solcellepaneler med den pågældende institution.

Kontakt eventuelt Caverion, att. Morten Nielsen, morten.nielsen1@caverion.com, tlf. 41 72 42 71, eller anden autoriseret montør.

3. Montøren skal meddele driftsoperatøren Caverion omfang af demonterede solcellepaneler og afledt forventet midlertidigt ydelsestab, straks disse demonteres og klarmelde anlægget efter genmontage.

Kontakt Caverion, att. Morten Nielsen, morten.nielsen1@caverion.com, tlf. 41 72 42 71.

4. Skal genmontage af solcellepaneler foretages på flade tage med tagpap og udvendig isolering, skal rustfrie tagankre anvendes. TOR Vejledning nr. 7 ”Solcelleanlæg på tagpaptage” skal følges.

Kontakt Region Syddanmark, att. Michael Dam, michael.dam@rsyd.dk,tlf. 20 98 41 39.

5. Montøren skal udarbejde As Built tegninger efter ændringen med udgangspunkt i eksisterende tegningsmateriale som bygherren formidler til montøren i elektronisk form. Reviderede As Built tegninger fremsendes i elektronisk form til den pågældende institution og Region Syddanmark, att.: Michael Dam,  michael.dam@rsyd.dk, tlf. 20 98 41 39.

6. Såfremt solcellepaneler ikke undtagelsesvis kan genmonteres i fuldt omfang eller opnå samme indstrålingsforhold som oprindeligt, skal montøren revidere de garanterede ydelser i samråd med Norconsult og der skal foreligge en skriftlig godkendelse af ændringen underskrevet af projektleder Michael Dam, michael.dam@rsyd.dk, tlf. 20 98 41 39 og montøren.

7. Norconsult skal konsekvensorientere driftsoperatøren Caverion om blivende ydelsesreduktioner.

Caverion tilretter tallene i månedsrapporter og overvågningsplatformen Evishine. 
https://evishine.dk/sites/rs/index.html?idx=0&shuffle=true.

Kontakt Caverion, att. Morten Nielsen, morten.nielsen1@caverion.com, tlf. 41 72 42 71.

APPFWU02V