Skip til primært indhold

2. opslag 2022 - pulje for sundhedstjenesteforskning

Her kan du søge puljen og læse om kravene hertil

Frist for indsendelse af ansøgning via efond:

Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 12.00

Der er 1 mio. kr. i puljen

Formålet med Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning

Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning er etableret af regionsrådet med det formål at sikre den videre styrkelse og udvikling af forskningsområdet i regionen.

Sundhedstjenesteforskning beskæftiger sig med grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem. Den studerer hvordan sociale faktorer, finansieringsmodeller, organisationsstrukturer, processer, teknologier, tilgængelighed og personlige faktorer påvirker sundhedsvæsenets kvalitet, resultater og omkostninger. Faktorer, der ligger uden for selve patientbehandlingen, men som har stor indflydelse på den kvalitet, som patienterne oplever.

Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning støtter alene forskningsprojekter, som falder ind under ovenstående definition af sundhedstjenesteforskning, idet de ikke understøttes i tilstrækkelig grad i regionens øvrige forskningspuljer.

Bemærk, at Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning ikke understøtter klassisk interventionsforskning*, idet dette falder uden for rammerne af definitionen for sundhedstjenesteforskning. Her kan du i stedet søge Region Syddanmarks andre forskningspuljer.
*Ved interventionsforskning forstås en undersøgelse af en medicinsk behandling eller et nyt medicinsk præparat på en klart defineret patientgruppe. Forsøget handler ofte om at afgøre, om en ny medicinsk behandling virker bedre eller har færre bivirkninger, end den behandling, der i øjeblikket anses for at være den bedste.  

Der vil i puljen blive lagt vægt på et bredt felt af forskningsmetoder, og på projekter, som skaber merværdi og bedre behandling for patienter.

Puljen er i opslag 1 gang årligt, og indsendte ansøgninger skal falde ind under ét eller flere af det pågældende års temaer.

Temaerne for Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning i 2022 er:

 • Tværsektorielt samarbejde
 • Hospital-at-home – behandling af hospitalspatienter i eget hjem
 • Social ulighed i sundhed

Flere oplysninger om sundhedsforskning og puljerne i Region Syddanmark kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/sundhedsforskning

Hvem kan ansøge?

Ansøger er ansat/ansættes (fuldtid/deltid) på en af følgende:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område
 • Almen praksis eller andet sygesikringsområde

Øvrige institutioner kan ansøge puljen, såfremt der er tale om et forskningsprojekt, hvor der samarbejdes med én af ovenstående enheder.

Alle faggrupper, fagområder og forskningsområder med et klart klinisk afsæt inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Det er ikke muligt for samme forskningsprojekt at opnå finansiering fra både denne pulje samt fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning. Såfremt forskningsprojektet har opnået tilsagn fra Region Syddanmarks Pulje for Fri og Strategisk Forskning kan der derfor ikke modtages bevilling fra denne pulje.  

Hvis forskningsprojektet tidligere har opnået bevilling fra enten Region Syddanmarks Pulje for Fri og Strategisk Forskning eller fra Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning, kan der kun opnås yderligere ny støtte, hvis der kan redegøres for, at der søges til nye tiltag i projektet, der ikke er søgt til før. Hvis dette er tilfældet, skal der vedlægges en rapport, der klart beskriver det nye i ansøgningen i forhold til tidligere ansøgning.

Der gives alene støtte til forskningsprojekter, der udføres efter højeste standard for integritet i forskning og forskningsmetoder og som følger det danske kodeks for integritet i forskning http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning.

Hvor meget kan jeg ansøge om?

Minimumsbeløb der kan søges om er 250.000 kr. Der er mulighed for at søge op til 1 mio. kr. Ansøgningen skal være inden for sundhedstjenesteforskning og skal falde ind under ét eller flere af dette års temaer:

 • Tværsektorielt samarbejde
 • Hospital-at-home – behandling af hospitalspatienter i eget hjem
 • Social ulighed i sundhed

Bevillingens varighed er maksimalt 3 år.

De tildelte midler kan bruges til følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Opstartsprojekter
 • Aflønning af personale
  • Der gives ikke støtte til personale, som allerede har en forskningsansættelse på min. 50%.
 • Drift
 • Drift af ph.d.-studier, herunder studieafgift.
  • Bemærk at der ikke gives støtte til ph.d.-løn. Støtte til ph.d.-løn kan i stedet søges hos Region Syddanmarks Ph.d.-pulje.
 • Finansiering af forskningsinfrastruktur (forskningsinfrastruktur omfatter her apparatur, udstyr, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for f.eks. men ikke kun databaser, registre, biblioteksfunktioner, IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
 • Møder, konferencer og transport samlet (max 15.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision samlet (max 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (3,1 %).

Hvordan ansøger jeg?

Alle ansøgninger skal udfærdiges og sendes via efond. Efond er Region Syddanmarks online, elektroniske ansøgningssystem. De obligatoriske felter skal udfyldes, for at ansøgningen kan afsendes. Grænsen for antallet af anslag til rådighed vil fremgå i Efond.

Efter indsendelse af ansøgning i efond, fremsendes der en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Der er frist for ansøgning tirsdag d. 30. august 2022 kl. 12.00.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Lægmandsresume skal være på dansk, øvrige dele af ansøgningen kan være på dansk eller engelsk.

Følgende områder skal udfyldes elektronisk i Efond:

 1. Lægmandsresume (maks. 2 A4 sider), på letforståeligt dansk, hvor du beskriver forskningsprojektet, herunder projektets
  1. Baggrund
  2. Formål
  3. Metoder
  4. Relevans og perspektiver for patienter i Region Syddanmark
 2. Projektbeskrivelse (maks. 5 A4 sider), herunder forskningsdel ekskl. referencer. Derudover skal projektbeskrivelsen indeholde
  1. Et selvstændigt afsnit, der beskriver forskningens relevans for patienter i Region Syddanmark.
  2. En beskrivelse af tidsplanen for gennemførelse af forskningsopgaverne i forskningsprojektet.
  3. Projektbeskrivelsen kan derudover indeholde beskrivelser af eventuelle medansøgere og medansøgeres forskningsopgaver i projektet.
 3. Et udspecificeret budget hvoraf konkrete budgetposter, samt ansøgte midler, opnåede midler og eventuelt medfinansiering fremgår. Budgetskabelon i Efond skal anvendes.
 4. CV for ansøger (maks. 2 A4-sider per person), samt CV for eventuelle medansøgere (maks. 2 A4-sider per person).
 5. Publikationsliste (maks. 2 A4-sider) med ansøger og evt. medansøgeres vigtigste publikationer.

Vær opmærksom på at vedhæftede dokumenter skal være i pdf-format.

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, vedlagt bilag m.v.) vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning.

Hvordan bedømmes og prioriteres min ansøgning?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i regi af det regionale strategiske forskningsråd, som herefter laver en indstilling til beslutning i regionsrådet.

Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering, hvor følgende tages i betragtning af bedømmelsesudvalget:

 • Forskningshøjden, forskningskvaliteten og originalitet. Herunder at projektet og projektets videnskabelige metode er velbeskrevet, samt at projektets formål, hypotese og styrkeberegning fremgår klart.
 • Forskningsprojektet har patient relevans, samt eventuelt patientinvolvering
 • Forskningsprojektet kan gennemføres på max 3 år.
 • Finansieringsgrundlaget: I hvor høj grad der er opnået eller kan opnås finansiering fra interne eller eksterne kilder.
 • Budget: Er der opstillet et tilstrækkeligt udspecificeret og realistisk budget for forskningsprojektet?
 • Tidsplan: Fremgår det tydeligt af projektbeskrivelsen hvad tidsplanen for forskningsprojektet er, og er det realistisk at gennemføre forskningsaktiviteterne i den anførte periode
 • Om ansøgerne er kvalificerede til at udføre de i ansøgningen beskrevne projekter.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet d. 19. december 2022.

Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet allerede d. 30. november 2022. Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på https://www.rsyd.dk/wm528616

Hvad sker der efter, at jeg modtager en bevilling?

Du kan læse nærmere omkring retningslinjerne for bevillingen på hjemmesiden: https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/forskning/region-syddanmarks-forskningspuljer/sundhedstjenesteforskning

Af retningslinjerne vil du blandt andet kunne læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ændringer til dit projekt, skal på barsel og derved forlænger din projektperiode eller hvad du gør med evt. restbeløb fra din bevilling.

Slutteligt skal du afgive et regnskab senest 4 år og 3 måneder efter modtagelsen af dit bevillingsbrev. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Hvem kan jeg kontakte?

Kvalitet og Forskning yder gerne vejledning om formelle ændringer og tekniske forhold, men ikke om faglige spørgsmål. Kvalitet og Forskning træffes på e-mail: forskning.sund@rsyd.dk

APPFWU02V