Skip til primært indhold

1. opslag 2023 - Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

Her kan du søge puljen og læse om kravene hertil

Frist for indsendelse af ansøgning via Efond:

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 12.00

Der er 12,2 mio. kr. i puljen, svarende til i alt 20 stipendier

Formålet med Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

Regionsrådet vil med Region Syddanmarks Ph.d.-pulje sikre, at en større del af sundhedspersonalet i Region Syddanmarks sundhedsvæsen får mulighed for at tage en forskeruddannelse. Puljen støtter både projekter inden for somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark.

Flere oplysninger om sundhedsforskning og puljerne i Region Syddanmark kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/sundhedsforskning

Hvilke betingelser skal ph.d.-projektet opfylde for at få støtte?

For at projektet kan ansøge, skal følgende være opfyldt:

 • Ph.d.-projektet er godkendt ved ph.d.-skolen hos SDU SUND.
 • Ph.d.-projektet udføres helt eller delvist på og med involvering af:
  • En klinisk afdeling på et sygehus i Region Syddanmark, herunder også Dansk Gigthospital
  • Præhospitalet
  • Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
  • Almen praksis i Region Syddanmark
  • Andet klinisk område under det regionale sygesikringsområde (f.eks.kiropraktor-, fysioterapi-, ergoterapiklinik m.v.)
 • Ph.d.-projektet er nyt og man må ikke være indskrevet ved Ph.d.-skolen, SDU SUND tidligere end d. 13. juli 2022.
 • At ph.d.-projektet kan gennemføres inden for 3 år efter, at bevillingen er hentet.
 • Fremsendes der flere ph.d.-ansøgninger med samme hovedvejleder angivet, vil samtlige ansøgninger med samme hovedvejleder blive administrativt afvist.

Hvilke betingelser skal jeg som ansøger opfylde?

Førend der kan ansøges fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, skal følgende krav være opfyldte:

Det er ikke et krav ved ansøgningstidspunktet, at ph.d.-projektet har indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser fra de relevante myndigheder. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser og tilladelser inden påbegyndelse.

Hvad støtter Region Syddanmarks Ph.d.-pulje?

Region Syddanmarks Ph.d.-puljes stipendier støtter ét årsværk á 610.000 kr. til løn inklusiv studieafgift og overhead.
Bevillingen dækker ikke udgifter til drift, herunder udgifter til publiceringer mv.

Hvordan finansierer jeg min ph.d.-løn?

Sammensætningen af din ph.d.-løn kan variere alt efter, hvorfra du søger og modtager midler.

Derfor skal du til din ansøgning udfylde og vedlægge din finansieringsplan i Efond.

Finansieringsplanen skal give medlemmerne i bedømmelsesudvalget et indblik i, hvordan du vil finansiere lønnen til dit ph.d.-projekts 3 årsværk. Du skal derfor angive, hvordan du ønsker at finansiere hvert enkelt årsværk samt, hvorvidt midlerne er blevet tildelt, er ansøgt eller påtænkes ansøgt. Evt. afslag på ansøgninger om midler bedes også oplyst.

Beskrivelsen af ph.d. projektets finansieringsplan skal tage udgangspunkt i nedenstående skabelon for finansieringsplanen:

Tabel 1. Skabelon for finansieringsplan

År Årsværk Haves
(oplys hvorfra)
Søgt/søges fra Region Syddanmark
(oplys hvorfra)

Søgt/søges fra anden side
(oplys hvorfra)

Evt. afslag
(oplys hvorfra)

  1. årsværk        
  2. årsværk        
  3. årsværk        

Kan jeg modtage støtte til mit ph.d.-projekt fra flere puljer i Region Syddanmark?

Ja det kan du godt. For Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er der ikke længere krav til sammensætningen af din finansiering. Dvs. dit ph.d.-projekt, ud over stipendie fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, også gerne må modtage støtte til lønmidler fra:

 • Sygehusenes egne forskningspuljer, inkl. Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark
 • Den fælles forskningspulje mellem Region Syddanmark og Region Sjælland
 • Andre forskningspuljer i Region Syddanmark

Hvordan ansøger jeg?

Alle ansøgninger skal udfærdiges og sendes via Efond, som er Region Syddanmarks online, elektroniske ansøgningssystem. Alle obligatoriske felter skal udfyldes. Grænsen for antallet af anslag til rådighed vil fremgå i Efond.

Link til ansøgningsskema i Efond:  https://www.Efond.dk/ansogning/index2.php?fondnr=62

Efter indsendelse af ansøgning i Efond, fremsendes der en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Ansøgningen skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle.
Projektbeskrivelsen må være svarende til maks. 3 A4-sider, eksklusiv bilag og referenceliste. For hele ansøgningen og bilag gælder det, at 1 A4 side svarer til 2.400 tegn inkl. mellemrum. 
Ansøgninger, der overskrider maks. antal sider angivet i opslaget, afvises på formalia.

Følgende emner skal tydeligt beskrives i ansøgningens projektbeskrivelse:

 1. Projektets formål og baggrund
 2. Projektets hypotese/forskningsspørgsmål
 3. Projektets materiale og metoder
 4. Projektets kliniske tilknytning
 5. Projektets betydning for borgerne i Region Syddanmark
 6. Projektets gennemførbarhed

Til ansøgningen skal følgende vedlægges eller udfyldes i Efond:

 1. Dokumentation for enten:
  1.  Tilsagn om en kommende ph.d.-studieplads fra Ph.d.-skolen ved SDU SUND[1] eller
  2.  Indskrivningsbrev fra Ph.d.-skolen ved SDU SUND, hvis ansøger allerede er indskrevet ved ansøgningstidspunktet.
   Begge dokumenter skal vedlægges som pdf-kopi af den originale mail fra Ph.d.-skolen SDU SUND. Bemærk: Det kan tage op til 10 uger at opnå tilsagnet. Kontakt Ph.d.-skolen for yderligere oplysninger.
 2. CV på ansøger (maks. 2 A4-sider)
 3. Publikationsliste fra ansøger med publikationer inden for de sidste 3 år
 4. CV fra hovedvejleder inkl. publikationsliste med hovedvejleders vigtigste publikationer inden for de seneste 3 år (maks. 2 A4-sider)
 5. Relevante litteraturreferencer (maks. 1 A4-side)
 6. Finansieringsplan for egne lønmidler, eksklusiv udgifter til drift mv.
 7. Driftsbudget, eksklusiv egne lønmidler, eksempelvis som fremsendt til SDU SUND Ph.d.-skolen

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, korrekt udfyldt og vedlagte bilag i pdf-format) vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning.

Hvordan bedømmes min ansøgning?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i regi af det regionale strategiske forskningsråd, som herefter laver en indstilling til beslutning i regionsrådet.
Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i følgende kriterier:

 • Projektets kliniske tilknytning er tydeligt beskrevet
 • Projektets betydning for borgerne i Region Syddanmark er tydeligt beskrevet
 • Projektets formål er tydeligt formuleret
 • Projektets hypotese(r) er klart defineret
 • Projektets materiale og metode er tydeligt beskrevet
 • Ansøgningen er tilstrækkelig, sprogligt velformuleret og letforståelig
 • Projektet har tilstrækkelig gennemførbarhed inden for 3 år
 • Projektets finansiering, dvs. projekter, der kan igangsættes med støtte fra Region Syddanmarks
 • Ph.d.-pulje, prioriteres

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet d. 22. maj 2023.

Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet allerede d. 26. april 2023. Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fremsøge dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet samt en kort, skriftelig tilbagemelding efter regionsrådets møde d. 22. maj 2023. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvad sker der, efter jeg modtager en bevilling?

Du kan læse nærmere omkring retningslinjerne for bevillingen på regionens hjemmeside.

Af retningslinjerne vil du blandt andet kunne læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ændringer til dit projekt eller hvis du eks. skal på barsel og derved ønsker at forlænge din projektperiode.

Slutteligt skal du afgive et regnskab senest 3 år og 3 måneder efter modtagelsen af din bevilling. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk.

FAQ og kontakt

Afdelingen for Kvalitet og Forskning kan træffes på e- mail: forskning.sund@rsyd.dk

Kvalitet og Forskning kan være behjælpelige med besvarelse af tekniske og afklaring af formalia spørgsmål, men faglige forhold skal stiles til hovedvejleder.

For svar på de oftest stillede spørgsmål kan du læse nærmere i vores FAQ på hjemmesiden.

APPFWU01V