Skip til primært indhold

1. opslag 2023 - Fri- og strategisk forskningspulje

Opslag 2023 for Fri- og Strategisk Forskningspulje i Region Syddanmark

Frist for indsendelse af ansøgning via Efond:

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 12.00
Der er 23,74 mio. kr. i puljen

Formålet med Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning

Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning er etableret af regionsrådet for at sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Resultaterne skabes ved at støtte forskning, der foregår på tværs af sygehuse, fag og sektorer.

Flere oplysninger om sundhedsforskning og puljerne i Region Syddanmark kan læses på hjemmesiden

Hvilke betingelser skal jeg som ansøger opfylde?

Ansøger er ansat/ansættes på en af følgende enheder:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland, herunder også Dansk Gigthospital
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område 

Ansøger kan også være ansat i en af følgende enheder i/beliggende i Region Syddanmark:

 • Almen praksis
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
 • Andet sygesikringsområde
 • Anden institution såsom Syddansk Universitet.

Alle faggrupper og kliniske forskningsområder inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Hvilke krav er der til forskningssamarbejdet?

Puljen giver støtte til forskningsprojekter, der foregår i et reelt samarbejde mellem forskere på mindst to sygehusenheder/kliniske enheder (se nedenfor) eller mellem forskere på en sygehusenhed og anden sektor.

Krav til forskningssamarbejde:

 • Det er et krav, at der er tale om et forskningssamarbejde mellem mindst to samarbejdsparter i Region Syddanmark.
 • Samarbejdet skal være af praktisk, reel og akademisk karakter.
 • Samarbejdsparterne skal omfatte mindst én sygehusenhed/klinisk enhed, og skal derudover udgøres af
  • én/eller flere sygehusenheder/klinisk enheder og/eller
  • enheder fra en anden sektor.

Hvem er ”en sygehusenhed/klinisk enhed”?

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område

Hvem er ”anden sektor”?

 • Almen praksis eller speciallæge-praksis
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
 • Praksis fra andet sygesikringsområde, f.eks. fysioterapi, kiropraktik
 • En kommune i Region Syddanmark

Nedenfor er det illustreret, hvornår kravet om forskningssamarbejde vurderes opfyldt:

Oversigt over mulige samarbejder og krav om forskningssamarbejde

EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE

KRAV OPFYLDT?

Sygehus Lillebælt Almen praksis +
Psykiatrihuset Det præhospitale område +
Sydvestjysk Sygehus En kommune i Region Syddanmark +
Sygehus Sønderjylland OUH Odense Universitetshospital +
Sydvestjysk Sygehus Fysioterapi i Region Syddanmark +
Sygehus Lillebælt Forskningsenheden for Almen praksis +
Forskningsenheden for Almen praksis En kommune i Region Syddanmark ÷
OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus ÷
Almen praksis En kommune i Region Syddanmark ÷
OUH Odense Universitetshospital Syddansk Universitet (SDU) ÷
Almen praksis Forskningsenheden for Almen praksis ÷

Der gives alene støtte til forskningsprojekter, der udføres efter højeste standard for integritet i forskning og forskningsmetoder og som følger det danske kodeks for integritet i forskning http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning.

Samtidig skal forskningssamarbejdet være af en sådan kvalitet, at der kan publiceres i fællesskab efter Vancouver-reglerne kaldt "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”. 

Hvor meget kan jeg ansøge om?

I puljen på i alt 23,74 mio. kr. gives der mulighed for at søge enten op til 1 mio. kr. eller op til 2,5 mio. kr.
Der uddeles i udgangspunktet 1-2 bevillinger af op til 2,5 mio. kr.
De resterende midler anvendes på bevillinger op til 1 mio. kr. afhængig af ansøgerfeltet.

Hvis du ønsker at søge om op til 1 mio. kr. skal din ansøgning være enten inden for de strategiske indsatsområder fra Strategi for Sundhedsforskning eller inden for fri forskning.

Der kan læses mere om indsatsområderne fra Strategi for Sundhedsforskning på hjemmesiden.

Hvis du ønsker at søge op til 2,5 mio. kr. skal din ansøgning være inden for de strategiske indsatsområder fra Strategi for Sundhedsforskning.

Herudover skal følgende kriterier være opfyldte:

 • I din ansøgning fremgår det tydeligt, at der søges om støtte til etableringen af et tværgående forskningsmiljø på internationalt niveau og med et tydeligt samarbejde på tværs af flere specialer.
 • Dokumentation for at de pågældende sygehuse/kliniske enheder, som projektet udføres på, samlet set stiller medfinansiering til en ph.d. over 3 år eller tilsvarende.

Uagtet ansøgte beløb er bevillingens varighed maksimalt 3 år, men der må gerne søges til projekter med en kortere løbetid.

Hvad kan jeg ansøge om midler til?

Der kan ansøges om midler til følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Opstartsprojekter
 • Løn til forskningsrelateret personale, som ikke allerede er frikøbt til 50% forskning
 • Driftsudgifter
 • Drift af tværgående ph.d. studier, såsom studieafgift til ph.d.-skolen SDU SUND.
 • Der gives ikke støtte til ph.d.-løn, som evt. i stedet kan søges i Region Syddanmarks Ph.d.-pulje.
 • Finansiering af udgifter til bistand fra eksempelvis OPEN, GCP-enheden eller løn til statistiske analyser
 • Finansiering af honorar for udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder eks. Sundhedsdatastyrelsen
 • Finansiering af anden relateret forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, IT-udstyr (max. 10.000 kr.), adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
 • Møder, konferencer og transport i forbindelse hermed til samlet (max 20.000 kr.)
 • Udgifter til transport af patienter til og fra sygehuse samlet (max. 50.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision samlet (max 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (max.3,1 %).

Kan jeg ansøge puljen, hvis jeg tidligere har modtaget bevilling herfra?

Hvis der tidligere er opnået en bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning op til 1 mio. kr., kan du kun opnå yderligere ny støtte, hvis der kan redegøres for, at der søges til nye tiltag i projektet, der ikke er søgt til før. Hvis dette er tilfældet, skal der vedlægges en rapport, der klart beskriver det nye i ansøgningen i forhold til tidligere ansøgning.

Hvis der tidligere er opnået en bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning op til 2,5 mio. kr., kan der ikke søges fra puljen igen. I stedet kan du søge Region Syddanmarks pulje om støtte til etableringen af et center for klinisk excellence.

Hvordan ansøger jeg?

Alle ansøgninger skal udfærdiges og sendes via Efond, som er Region Syddanmarks nye online, elektroniske ansøgningssystem. Systemet blev taget i brug første gang i efteråret 2022. Alle obligatoriske felter skal udfyldes for at ansøgningen kan afsendes. Grænsen for antallet af anslag til rådighed vil fremgå i Efond.

Link til ansøgningsskema i Efond: Ansøgnings login - Region Syddanmark (efond.dk)

Efter indsendelse af ansøgning i Efond, fremsendes der en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk (ekskl. lægmandsresume, som skal være på dansk). For hele ansøgningen og bilag gælder det, at 1 A4 side svarer til 2.400 tegn inkl. mellemrum. Ansøgninger, der overskrider maks. antal sider angivet i opslaget, afvises på formalia.

Følgende områder skal udfyldes eller vedlægges elektronisk som pdf i Efond:

 1. Lægmandsresume (maks. 2 A4-sider) på letforståeligt dansk, hvor du beskriver forskningsprojektet, forskningssamarbejdet samt et særskilt, selvstændigt afsnit, der tydeligt beskriver og motiverer projektets relevans for klinikken og borgerne i Region Syddanmark
 2. Projektbeskrivelse (maks. 5 A4-sider) ekskl. referencer, med et selvstændigt og velformuleret afsnit, der tydeligt beskriver og motiverer forskningens relevans for klinikken og borgerne i Region Syddanmark
 3. Litteraturreferencer (maks. 1 A4-side) relevante for projektbeskrivelsen
 4. Forskningssamarbejdet (maks. 2 A4-sider) med beskrivelse af samarbejdets praktiske karakter, deltagende parter og de forskningsopgaver, som hver af parterne forventeligt skal løse
 5. Budget for projektet herunder ansøgte midler, opnåede midler internt og eksternt samt medfinansiering
 6. CV for hovedansøger og for hver enkelt medansøger (maks. 2 A4-sider pr. person)
 7. Publikationsliste bestående af de 10 vigtigste publikationer fra ansøger og medansøgerne inden for de sidste 3 år (maks. 1,5 A4 pr. person)
 8. Samtykke for deltagelse for hver af medansøgerne/parter.
  1. Samtykke for deltagelse for hver af medansøgerne/parter. Dette foregår ved at oprette alle medansøgere/parter i ansøgningsskemaet i Efond, hvor de efterfølgende får tilsendt en mail om ansøgningen.
 9. Dokumentation for at de pågældende sygehuse/kliniske enheder, som projektet udføres på, samlet set stiller medfinansiering til en ph.d. over 3 år eller tilsvarende (kun gældende for ansøgninger op til 2,5 mio. kr.)

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, for langt CV, korrekt udfyldt og vedlagt bilag i pdf-format) vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning.

Hvordan bedømmes min ansøgning?

I udvælgelsen af forskningsprojekter tages følgende i betragtning af bedømmelsesudvalget:

 • Forskningshøjden, forskningskvaliteten og originalitet. Herunder at projektet er velbeskrevet og at projektets formål, hypotese og styrkeberegning fremgår klart.
 • Forskningsprojektets relevans for patienter i Region Syddanmark. 
 • Forskningsprojektet kan gennemføres på max 3 år.
 • Forskningssamarbejdets perspektiver og relevans.
 • Finansieringsgrundlaget: I hvor høj grad der er opnået eller kan opnås finansiering fra interne eller eksterne kilder.
 • Om ansøgerne er kvalificerede til at udføre de i ansøgningen beskrevne projekter.

Desuden vil der i bedømmelsesudvalgets prioritering af ansøgninger også blive lagt vægt på:

 • Antal af ansøgninger inden for hhv. de strategiske og frie forskningsområder.
 • Om der er flere ansøgninger fra samme ansøger.
 • Fordeling på sygehuse/kliniske enheder.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet d. 22. maj 2023.
Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet allerede d. 26. april 2023.

Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på hjemmesiden Dagsordener og referater for Region Syddanmark 

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fremsøge dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet samt en kort, skriftelig tilbagemelding efter regionsrådets regionsrådsmødet d. 22. maj 2023. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvad sker der efter, at jeg modtager en bevilling?

Du kan læse nærmere omkring retningslinjerne for bevillingen på hjemmesiden.  

Af retningslinjerne vil du blandt andet kunne læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ændringer til dit projekt eller hvis du eks. skal på barsel og derved ønsker at forlænge din projektperiode.

Slutteligt skal du afgive et regnskab senest 3 år og 3 måneder efter modtagelse af din bevilling. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Hvem kan jeg kontakte?

Afdelingen for Kvalitet og Forskning kan træffes på e- mail: forskning.sund@rsyd.dk
Kvalitet og Forskning kan kun være behjælpelige med besvarelse af tekniske og formelle spørgsmål.

APPFWU02V