Skip til primært indhold

1. opslag 2023 - Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Her kan du søge puljen og læse om kravene hertil

Frist for indsendelse af ansøgning via Efond:

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 12.00

Der er 2,5 mio. kr. i puljen

Formålet med Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb (tidligere post.doc. -puljen) understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau op til seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad) inden for både somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger. Der lægges vægt på at støtte ansøgers forskerkarriereudvikling, og at denne i ansøgningen kan fremvise en bred portefølje af forskningsprojekter. Der gives derfor heller ikke støtte til enkeltvise forskningsprojekter. Disse kan i stedet søge finansiering i Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk forskning.

Flere oplysninger om sundhedsforskning og puljerne i Region Syddanmark kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/sundhedsforskning

Hvilke betingelser skal opfyldes for at få støtte?

For at komme i betragtning til støtte fra puljen skal følgende være opfyldt:

 • Der skal være tale om en stilling, der kombinerer forskning og klinik:
  • Ansøgeren skal dokumentere sin afsatte forskningstid på et sygehus/klinisk enhed eller på SDU, herunder Forskningsenheden for Almen Praksis, i en forskerstilling.
 • Det skal være klart beskrevet i ansøgningen, hvordan stillingen danner grundlag for ansøgers forskerkarriereudvikling frem mod seniorforskerniveau/lektorkvalificering.
 • Forskningen udføres i Region Syddanmark og er patientnær, af høj kvalitet og af høj relevans for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Ansøger har opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende eller står lige for at opnå denne (ph.d.-afhandlingen er som minimum afleveret til vurdering på ansøgningstidspunktet). 
 • Stillingen skal være igangsat senest et år efter, at der er opnået støtte fra puljen.
 • Ansøgningen skal følge det danske kodeks for integritet i forskning: http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning

 Hvilke krav er der til kombinationen af forskning og klinik i stillingen?

Der er følgende krav til kombinationen af forskning og klinik i stillingen, som der søges bevilling til:

 • Der kan i puljen udelukkende søges om lønmidler til frikøb til forskningstid.
 • Ansøger er udelukkende klinisk ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Der kan søges op til maksimalt 600.000 kr. i alt i bevillingsperioden.
 • Det maksimale beløb på 600.000 kr. kan alene bevilges, såfremt der i stillingen indgår samlet ét års forskningstid.
  • Dvs. der kan bevilges 50.000 kr. per måneds forskningstid.
 • Såfremt der ansøges om bevilling til en stilling, der samlet set har under ét års forskningstid, reduceres størrelsen af bevillingen tilsvarende.
 • Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år.
 • Forskningstiden skal som minimum udgøre mindst 20 % af stillingen.

Eksempler på sammensætning af kombinationsstillinger inden for puljens rammer:

Varighed af stillingsperiode Forskningstid i % Forskningstid i mdr. Beregning af bevilling Størrelse på bevilling

1 år

20 % 2,4 mdr. 2,4 x 50.000 = 120.000 kr.
2 år 20 % 7,2 mdr. 7,2 x 50.000 = 360.000 kr.
3 år 33 % 12 mdr. 12 x 50.000 = 600.000 kr.
4 år 37,5 % 18 mdr. 12 x 50.000 = 600.000 kr.
5 år 20 % 30 mdr. 12 x 50.000 = 600.000 kr.

Det gælder i øvrigt:

 • Forskningstiden og dermed bevillingen kan fordeles frit i bevillingsperioden. Det betyder, at bevillingen må anvendes i intervaller af mindre eller større varighed, men altid i kombination med en klinisk ansættelse i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til seniorforskerniveau/lektorkvalificering støttes.
 • Alle faggrupper og forskningsdiscipliner i Region Syddanmarks sundhedsvæsen støttes.
 • Der støttes både nye og igangværende stillinger.
 • Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette inkluderer også, hvis man tidligere har modtaget bevilling fra Region Syddanmarks post.doc. -pulje.  

Hvordan ansøger jeg?

Alle ansøgninger skal udfærdiges og sendes via Efond, som er Region Syddanmarks online, elektroniske ansøgningssystem. Alle obligatoriske felter skal udfyldes for at ansøgningen kan afsendes. Grænsen for antallet af anslag til rådighed vil fremgå i Efond.

Link til ansøgningsskema i Efond: Ansøgnings login - Region Syddanmark (efond.dk)

Efter indsendelse af ansøgning i Efond, fremsendes der en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog, som skal kunne læses af alle. Ansøgningens projektbeskrivelse må være svarende til maks. 5 A4-sider, med 1,5 linjeafstand i times new normal str. 12, eksklusiv bilag og referenceliste.
Ansøgninger, der overskrider maks. antal sider angivet i opslaget, afvises på formalia.

Følgende emner skal tydeligt beskrives i ansøgningens projektbeskrivelse:

  • Beskrivelse af projektporteføljen
  • Beskrivelse af projektporteføljens kliniske tilknytning
  • Beskrivelse af projektporteføljens betydning for borgerne i Region Syddanmark
  • Ansøgers vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forsknings år etc.)
  • Ansøgers undervisningsopgaver, herunder pædagogisk kvalificering
  • Ansøgers karriereplan
  • Ansøgers samarbejdspartnere

Til ansøgningen skal følgende vedlægges eller udfyldes i Efond:

 • CV på ansøger (maks. 2 A4-sider)
 • Publikationsliste fra ansøger med publikationer inden for de sidste 3 år
 • Relevante litteraturreferencer (maks. 1 A4-side)
 • Driftsbudget, herunder ansøgte midler, opnået midler og medfinansiering.
  Efonds budgetskabelon skal anvendes.
 • Enten skriftlig aftale mellem ansøger og afdelingsledelsen med underskrift om stillingen, hvori kombinationen af klinik- og forskningstid fremgår eller
 • Ansættelsesbrev fra SDU

Hvis du skal lave en skriftlig aftale for stillingen med din afdelingsledelse, skal der vedhæftes dokumentation for kombinationsstillingen, hvoraf det tydeligt fremgår, at afdelingsledelsen har godkendt, og underskrevet, ansøgers plan for forskerkarriereforløbet.

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, vedlagt skriftlig aftale med afdelingsledelsen eller ansættelsesbrev fra SDU, m.v.) vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i regi af det regionale strategiske forskningsråd, som herefter laver en indstilling til beslutning i regionsrådet.
Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i ansøgers forskerkarriereudviklingspotentiale samt følgende kriterier:

 • Projektporteføljens kliniske tilknytning er tydeligt beskrevet
 • Projektporteføljens betydning for borgerne i Region Syddanmark er tydeligt beskrevet
 • Projektporteføljens beskrivelse er tydeligt beskrevet
 • Ansøgers vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forskningsår etc.) er tydeligt beskrevet
 • Ansøgers undervisningsopgaver er tydeligt beskrevet
 • Ansøgers karriereplan er tydeligt beskrevet
 • Ansøgers samarbejdspartnere er tydeligt beskrevet
 • Ansøgningen er tilstrækkelig, sprogligt velformuleret og letforståelig
 • Projektporteføljen har tilstrækkelig gennemførbarhed inden for den angivne periode
   

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet d. 22. maj 2023.

Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet allerede d. 26. april 2023. Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fremsøge dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet samt en kort, skriftlig tilbagemelding efter regionsrådets møde d. 22. maj 2023. Der gives ikke yderligere tilbagemelding.

Hvad sker der efter, at jeg modtager en bevilling?

Du kan læse nærmere omkring retningslinjerne for bevillingen på hjemmesiden:
https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/forskning/region-syddanmarks-forskningspuljer/forskerkarrierepulje

Af retningslinjerne vil du blandt andet kunne læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ændringer til dine projektportefølje eller hvis du eks. skal på barsel og derved forlænger din forskningsperiode.

Slutteligt skal du afgive et regnskab senest 3 måneder efter bevillingens udløb. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

FAQ og kontakt

Afdelingen for Kvalitet og Forskning kan kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Kvalitet og Forskning kan være behjælpelige med besvarelse af tekniske og formelle spørgsmål, men faglige forhold skal rettes til forskningslederen. For svar på de oftest stillede spørgsmål kan du læse nærmere i vores FAQ på hjemmesiden: https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/forskning/region-syddanmarks-forskningspuljer/forskerkarrierepulje

APPFWU01V