Skip til primært indhold

De har et ben i begge lejre

Anette, Bjarke, Heidi og Betina er ansat på en speciel måde. De er alle fælleskoordinatorer, og derfor bliver deres løn betalt både af kommunen og regionen. Deres opgave er at sikre samarbejde og at koordinere på tværs. Her kan du høre om deres opgaver og udfordringer.

Anette Kidholm Filtenborg - Tværsektoriel udviklingskonsulent i Fredericia Sundhedshus – Fredericia Kommune og Sygehus Lillebælt

Beskriv en konkret arbejdsopgave:

Partnerskabsaftalen på psykiatriområdet mellem Fredericia Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark er et godt eksempel. På baggrund af tidligere formulerede visioner fik jeg sammen med den øvrige projektgruppe og styregruppen for samarbejdet udarbejdet en egentlig partnerskabsaftale, som blev underskrevet, samtidig med at vi i Fredericia Sundhedshus åbnede en PsykInfo. Tydelige tegn på, at vi rykker tættere sammen på psykiatriområdet.

Hvor oplever du benspænd i dit daglige arbejde?

Udfordringerne kan bestå i at få prioriteret mellem de mange gode initiativer. Det er ikke muligt at løbe med dem alle på én gang. Det kan også være en udfordring at få initiativerne bredt ud, så det ikke kun kommer aktørerne i sundhedshuset til gode, men så invitationen også når ud til eksempelvis alle de praktiserende læger i kommunen. Vi har en vision om, at Fredericia Sundhedshus skal strække sig ud over de fysiske mure.


Bjarke Jørgensen - Fælleskoordinator for Samdrift Tønder – Tønder Kommune og Sygehus Sønderjylland

Beskriv en konkret arbejdsopgave:

Essensen af mit arbejde er at skabe rammerne for dialog mellem de involverede aktører: For eksempel hjemmesygeplejen, praktiserende læger og sygehusambulatorier/ akutafdelinger. Senest har jeg været med til at planlægge og facilitere en tværsektoriel journalaudit, hvor vi på tværs af fællesakutmodtagelsen (FAM) i Aabenraa og hjemmesygeplejen i Tønder Kommune gennemgik et antal genindlæggelsesforløb. Vi fik dermed et fælles billede af de konkrete patientforløb, der gav et perfekt afsæt for dialog på tværs.

Hvor oplever du benspænd i dit daglige arbejde?

Jeg er i et spændingsfelt. Både i et vertikalt ’projektmæssigt’ spændingsfelt mellem fx styregruppe og arbejdsgrupper, men også i et horisontalt spændingsfelt mellem aktørerne, som har forskellige opgaver, organisationskulturer og arbejdsformer, og som tilhører forskellige politiske niveauer og professioner. Ledelsesdelen i fælleskoordinatorarbejdet kan derfor være svært, da der ikke er én part, der kan tage en beslutning på vegne af alle.


Heidi Mattle - Projektkoordinator i Sundhedscenter Haderslev – Haderslev Kommune og Sygehus Sønderjylland

Beskriv en konkret arbejdsopgave:

Jeg understøtter det tværsektorielle samarbejde gennem nogle konkrete indsatsområder. Det ene indsatsområde er tidlig opsporing af KOL og type 2-diabetes blandt risikoborgere tilknyttet lokal- og socialpsykiatri, rusmiddelcentret og sygedagpengeteam. Jeg har sat skub i processen; udviklet opsporingsspørgsmål og afklaret rammerne for undervisning sammen med en tværsektoriel arbejdsgruppe, udarbejdet undervisningsmateriale i samarbejde med en KOL- og diabetessygeplejerske fra kommunen og sygehuset og været med til at afvikle undervisningen sammen med en KOL- og en diabetessygeplejerske.


Hvor oplever du benspænd i dit daglige arbejde?

At jeg kun kan få adgang til det kommunale system og Outlook, men ikke den regionale Outlook kalender pga. persondataforordningen. Det er en udfordring i forhold til at booke møder på tværs af sektorer, særligt når mange af mødedeltagerne er på ledelsesniveau, hvor det i forvejen er svært at finde ledige huller i kalenderen samtidig.


Bettina Ravnborg Thude - Fælleskoordinator og forsker – Sønderborg Kommune og Sygehus Sønderjylland

Beskriv en konkret arbejdsopgave:

Jeg arbejder lige nu på en arbejdsgangsanalyse af kommunikationen i overgangene mellem kommune og sygehus. Opgaven kræver, at jeg interviewer og observerer medarbejdere på sygehuset og i kommunen. På grund af min stilling med ansættelse både i kommunen og på sygehuset er det let for mig at komme i kontakt med medarbejderne og få de relevante oplysninger, så jeg kan udarbejde en fyldestgørende analyse. Analysen skal bruges til at forbedre arbejdsgangene i overgangene.

Hvor oplever du benspænd i dit daglige arbejde?

Jeg er ikke sikker på, at jobbet er mere udfordrende end så mange andre jobs. De kolleger, ledere og andre, som jeg har kontakt til på både sygehus og kommune, vil rigtig gerne samarbejdet og byder meget engageret ind. De synes, det er et meget relevant og vigtigt arbejde, som de prioriterer højt. Så jeg vil nærmere sige, at jeg generelt har gode muligheder for at udføre mit arbejde.

APPFWU02V